36-Suriçi Koruma Alanı Ne Demektir?

36-Suriçi Koruma Alanı Ne Demektir? 
  2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kanununa uygun olarak suriçi bölgesi Sit alanı ilan edilmiş ve aynı zamanda büyük bölümü Dünya Kültürel Miras sınırı içindedir. 
 Ülkemizin de, UNESCO’nun “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi”ne taraf devlet olarak katılmasından sonra geçen süreçte yapılan yasal düzenlemeler neticesinde 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun” Ek-2a maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında     Yönetmelik” kapsamında alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.09.2006 tarih 1675 sayılı kararı uyarınca; 27.10.2006 günlü Büyükşehir Belediye Başkanı oluru ile Tarihi Yarımada (Fatih) ve etkileşim sahasında  bulunan, Zeytinburnu, Eyüp, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar ilçelerinde yer alan ve birbirleri ile etkileşim halinde olan, bir bütünlük gösteren, kentsel sit ve diğer sit alanlarını kapsayan ve daha sonra     sınırlan kesinleşecek olan bölgenin öneri yönetim alanı olarak belirlenmesi ve bu bölgenin oluşturduğu yönetim alanında, İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı görevi başlatılmıştır.( kaynak:                               http://www.alanbaskanligi.gov.tr/alan_ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.html) 
Ülkemizin halihazırda Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 11 varlığı bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul’un Tarihi Alanları (1985), Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya (1985), Divriği Ulu Camii ve Darrülşifası (1985), Hattuşaş (1986),          Nemrut Dağı (1987), Pamukkale (1988), Santos – Letoon (1988), Safranbolu Şehri (1994), Truva (1998), Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011), Konya, Çatalhöyük Neolitik Arkeolojik Sit Alanı (2012)’dir. 06.12.1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren İstanbul’un Tarihi Alanları ise dört bölgeden oluşmakta olup bunlar; 1- Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin de yer aldığı kentsel ve arkeolojik sit alanı 2-Süleymaniye Camii ve      Çevresi Koruma Alanı 3- Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı 4-İstanbul Kara Surlarıdır. 
 7143 Sayılı Kanuna ekli buluna kroki içinde yer alan kısım için 16. Madde uygulanmayacaktır. Yani bu alandaki kaçak veya ruhsatsız binalara YKB verilmeyecek, bu alandaki milli emlak veya belediye arsaları   satılmayacaktır.Bunun dışında kalan kısım için uygulanacaktır. Ancak suriçi bölgesinin tamamı KVBK ( Kültür Varlıkları Bölge Kurulu ) denetiminde bir alandır. Burada yapılacak işlemler, imar planları ve uygulamaları tamamen Kurul izni ile yapılacak ve KUDEB’lerce denetlenecektir. Kurul kararı ile bir binanın yıkımına karar verilmişse, bu kanuna göre, bu bina YKB ve İskan belgesi alabilecek midir? 
 Bu tartışmalıdır, zira 2863 Sayılı kanuna Göre Kurul kararları gerçek veya tüzel kişiler ile devlet kurumlarını da bağlamaktadır. Ayrıca 7143 sayılı kanun ‘’ …bu kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ve cezalar ‘’ dediğinden, 3194   Sayılı İmar Kanunu uyarınca verilmiş cezalar kalkacak iptal olacaktır. 
Böyle bir yorum yapıldığında da, o zaman kanun uyarınca Suriçinde sadece 3164 Sayılı imar kanununa göre yıkım kararı verilmiş binalar için geçerli olacak bir hüküm mü vardır?